We are in the process of updating our online shopping cart and payment functionality for our e-commerce website. So, if you need to order from us, please email us at sales@aimagin.com.
We still accept orders and will create a quotation, invoice, and Paypal payment email for you. We apologize for the inconvenience.

มารู้จักกับ Aimagin (Who are we?)

มารู้จักกับ Aimagin (Who are we?)

   

        “Our goal is to be a Hi-Tech company that focuses on research, development and innovation to solve real-world problems and be able to compete in the global market.”

         “เป้าหมายของเรา คือ การเป็นบริษัท Hi-Tech ที่เน้นการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้” 

         The beginning of the company was started by Dr. Krisada Sangpetchsong. He had the opportunity to be a part of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) R&D project funded by the Thailand Research Fund (TRF) in 2004, to build an attitude and heading sensor using Matlab/Simulink, which employs Model-Based Design (MBD) methodology (using mathematical model to simulate and analyse system behaviours), that helps simplify system design considerably. However, when it comes to building an actual device, there was a complex problem of converting from Matlab/Simulink model to C Code for running in embedded systems.

         จุดเริ่มต้นบริษัท เริ่มมาจาก ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน พ.ศ. 2547 เพื่อสร้างเซ็นเซอร์วัดมุมเอียงของเครื่องบินโดยการใช้ Matlab/Simulink เป็นเครื่องมือพัฒนาด้วยเทคนิค Model-Based Design (ใช้การจำลองการทำงานระบบด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อจำลองการทำงานของระบบ) แต่เมื่อจะสร้างอุปกรณ์ใช้งานจริงกลับพบปัญหาความซับซ้อนในการแปลงจาก Matlab/Simulink เป็น C Code เพื่อใช้งานจริงในอุปกรณ์สมองกลฝังตัว (Embedded Systems)       

           To solve the problem, Dr. Krisada invented "Waijung" software that can automatically convert a Simulink model to C code, readily for use in STM32 microcontrollers. This turned out to be a very useful technology as it greatly reduced the time and increased the efficiency of developing complex devices or systems. That day's success became the first step of Aimagin to be officially registered on February 9, 2010, and Waijung became the first product to win the Thailand Embedded Product Award in 2009. Currently, Aimagin has received both domestic and international recognition and we have partners-clients that are leading global companies, such as STMicroelectronics in semiconductor industry, Elekta from the Netherlands in medical device industry, and MySiLO from industrial automation.

         เพื่อแก้ปัญหาที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย ดร.กฤษฎา  จึงคิดค้นซอฟต์แวร์ “Waijung” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการแปลง Matlab/Simulink เป็น C Code สำหรับใช้งานในระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) โดยอัตโนมัติ และพบว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถช่วยลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอุปกรณ์หรือระบบที่ซับซ้อนได้อย่างมาก ความสำเร็จในวันนั้นกลายเป็นก้าวแรกของ บริษัท Aimagin  เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2553 และ Waijung กลายเป็นโปรดักส์แรกที่คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่น Thailand Embedded Product Award ในปี 2552 ปัจจุบัน บริษัท เอมเมจิน ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมีพันธมิตร-ลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก อย่างบริษัท STMicroelectronics ผู้ผลิตสินค้า Semiconductor, บริษัทผลิตเครื่องมือการแพทย์  Elekta ประเทศเนเธอร์แลนด์ และบริษัท MySiLO เก็บพืชผลทางการเกษตร จากประเทศตุรกี เป็นต้น


                                   


             Aimagin continues to innovate software and hardware alongside the continuous development of Big Data Analytics technology leading to a new product “Aimagin Analytics”, based on experiences working in information systems for resource management in the government sector, that can be characterized by the need for security and complex data interchanges between different agencies, the lack of powerful computing systems and specialized IT personnels.

             บริษัท Aimagin คิดค้นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เคียงคู่กับการพัฒนาของเทคโนโลยีด้าน Big Data Analytics อย่างไม่หยุดนิ่ง นำไปสู่โปรดักส์ใหม่ “Aimagin Analytics” จากประสบการณ์ทำงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในหน่วยงานภาครัฐ  ทำให้พบปัญหาการจัดการข้อมูลในหน่วยงานราชการ ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยาก และขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน                               

            “Aimagin Analytics” version 1 was a data analysis software developed for a situation in which most data still uses Excel files and organizations do not have a complete database system, that allows data to be analyzed effectively without the need for an IT expert. Aimagin Analytics has originally been used to support Thai fishing vessel fleet data management as a part of the solution to IUU Fishing problem that Thailand had received a yellow card from the European Union. The software was successfully accepted by the auditors and has positively contributed to the organization of information for solving IUU Fishing problems. As a result of our commitment to using innovation to solve real-world problems, Aimagin Analytics has been registered and listed on the Thai Innovation List of the Budget Bureau in March 2018.

              “Aimagin Analytics”  เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลส่วนใหญ่ยังใช้ ไฟล์ Excel และองค์กรยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Aimagin Analytics ได้นำไปใช้บริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเรือไทยประกอบการแก้ปัญหาที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปในประเด็นการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) เป็นที่ยอมรับโดยคณะผู้ประเมินและมีส่วนช่วยจัดระเบียบข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา IUU Fishing ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล Aimagin Analytics ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณ เมื่อเดือน มี.ค.2561


             As “Our goal is to be a Hi-Tech company that focuses on research, development and innovation to solve problems in real life and be able to compete in the global market.”,

Aimagin Analytics has now been developed into Aimagin Analytics 2 that is more than a data analysis software. Aimagin Analytics 2 is a platform for developing Web applications that need to connect, exchange, save, manage, analyze, process and report data statistically, temporally and spatially. It supports analysing and processing of structured data, unstructured data (e.g. web scraping), geospatial data (GIS) and Big Data. It can cover a full range of data analytics tasks from basic statistical and relationship analysis to advanced techniques such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) and Deep Learning (DL).

             เพราะ “เป้าหมายของเรา คือ การเป็นบริษัท Hi-Tech ที่เน้นการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้”  Aimagin Analytics  จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็น “Aimagin Analytics 2” ซึ่งเป็นมากกว่าซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล Aimagin Analytics 2 เป็นชุดเครื่องมือ (Platform) สำหรับพัฒนา Web application ที่ต้องการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บันทึก จัดการ วิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานข้อมูล ในเชิงสถิติ เชิงเวลา และเชิงพื้นที่ รองรับการวิเคราะห์และประมวลผลทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างแน่นอน (Structured data), ข้อมูลไม่มีโครงสร้างแน่นอน (Un-structured data เช่น Web scraping), ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อีกทั้งรองรับการประมวลผลตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น อาทิ เชิงสถิติและเชิงความสัมพันธ์ จนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูง อาทิ Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) และ Deep Learning (DL)                          


            Moreover, the company did not stop developing the original software like Waijung which is now in its second generation "Waijung 2" to better meet developers’ needs. In particular, Waijung 2 is a platform for Internet of Things (IoT) device development, based on Model-Based Design Methodology that can help solve problems for embedded system developers very well.

             ในขณะเดียวกัน บริษัท ก็ไม่หยุดพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมอย่าง Waijung จึงเกิดเป็น “Waijung 2” เพื่อตอบโจทย์การทำงานให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Waijung 2 จะเป็น Platform สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ด้วย Model-Based Design Methodology ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวได้เป็นอย่างดี 


            Aimagin will have some good news to follow soon. The development team is working together to develop endlessly and achieve the goal that "Aimagin Analytics 2" is another software to help manage Big Data for organizations in both government and private companies, including in Thailand and internationally.

             บริษัท Aimagin กำลังจะมีข่าวดีให้ติดตามเร็วๆ นี้ เมื่อทีมพัฒนาร่วมกันพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดเพราะต้องการให้  “Aimagin Analytics 2”  เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวช่วยในการจัดการ Big Data ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน รวมถึงในประเทศไทยและระดับสากล

Related Posts
  1. Espressif Aimagin’s ESP32-powered Waijung 2 News Released Espressif Aimagin’s ESP32-powered Waijung 2 News Released
  2. งานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ x Aimagin งานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ x Aimagin
  3. Test Drive MBD with Waijung 2 & ESP32 Test Drive MBD with Waijung 2 & ESP32
  4. Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2) Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2)