Jobs: Full stack developer

Jobs: Full stack developer

เกี่ยวกับบริษัท

 1. บริษัททำงาน ด้าน Big Data และ Embedded System
 2. มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลชื่อ Aimagin Analytics เป็นของตนเอง และได้รับการขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย
 3. ซอฟต์แวร์ Aimagin Analytics มีหลายโมดูลย่อย เช่น Aimagin Connect คือโมดูลทำหน้าที่สร้าง Web Application ไม่ว่าจะเป็น dynamic online form หรือ full-blown web application ด้วยเทคนิค drag & drop โดยมี Framework ของบริษัทเอง ในการสร้าง Aimagin Connect components หรือ widgets.
 4. มีซอฟต์แวร์ ไวจัง สำหรับพัฒนา Embedded System ด้วยเทคนิค Model-based design ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Waijung 1 และ Waijung 2 
 5. ตัวอย่างลูกค้า หน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, กองทัพเรือ, กรมเจ้าท่า, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, My Silo, Panasonic, Energy Absolute เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. พัฒนา Aimagin Analytics ทั้ง Back-end และ Front-end และโมดูลย่อยต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นทั้งการใช้งานด้าน Big data และ Embedded System (Code ที่ถูกสร้างด้วย Aimagin Connect จะต้องทำงานได้ในระบบ Server จริง (Client+Server) และ Embedded System (Client side) เป็นอุปกรณ์ IoT หรือ Stand-alone embedded devices)
 2. พัฒนา Web application ให้ลูกค้า โดยใช้ Aimagin Analytics ร่วมกับ Aimagin Connect
 3. ทำงานอยู่ที่บ้านและทำงานผ่านระบบ Online ท้้งการประชุมและติดตามงาน บริษัททำแบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้ง (พ.ศ. 2553) เพราะมีแนวคิดว่าแทนที่จะเสียเวลากับการเดินทาง-รถติด ให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด, และเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ทำงานจากที่ใดก็ได้ในโลก, บริษัทจึงต้องการคนที่มีความรับผิดชอบสูงสามารถรับโจทย์และรับผิดชอบงาน ส่งงานได้ตามกำหนด ปัจจุบันบริษัทมีโปรแกรมเมอร์อยู่ทั้งที่ ปัตตานี และ ขอนแก่น เป็นต้น (อย่างไรก็ตามการทำงานที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงาน แต่ก็ต้องเริ่มงานและเลิกงานตามเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีวินัยในตัวเองสูงเพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด)
ทักษะพื้นฐานที่ต้องมี
 1. ด้านการพัฒนาโปรแกรม
  1. Javascript
  2. HTML
  3. CSS
  4. Bootstrap
  5. plotly.js
  6. Database และ SQL query
  7. ถ้าเป็น Node.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เอง อ่านภาษาอังกฤษได้ เช่น ดูจาก Stack overflow เป็นต้น
 3. ทำงานโดยใช้ระบบ Agile methodology, Issue tracking system, และ Subversion พนักงานเอมเมจินทุกคน ถูกคาดหวังว่า จะต้องเรียนรู้ใช้ระบบ support.aimagin.com (http://redmine.org) ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการภายในการทำงาน อย่างจริงจัง ในการ ติดตามงาน รายงานความก้าวหน้า อย่างเป็นระบบ
ความคาดหวัง
 1. สามารถพัฒนา Widget ของ Aimagin Connect ที่สามารถใช้งานได้จริง
 2. ช่วยออกแบบ พัฒนา Aimagin Analytics และ Aimagin Connect framework ในส่วนการทำงานเพิ่มเติมอื่นๆ 
 3. ช่วยพัฒนา Web application ด้วย Aimagin Connect ไม่ว่าจะทำงานใน Server หรือ Embedded System (ตัวอย่าง Aimagin Connect คืออะไร? SMC IOT Terminal Design Case study, How to develop Aimagin Connect page that retrieve values from database)
 4. พร้อมลุย เสกได้
 5. ร่วมสร้างนวัตกรรม

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุจะไม่ได้รับการพิจารณา

 1. ขอให้ผู้สนใจส่งประวัติและ transcript มาที่ admin@aimagin.com เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการสมัคร และทำการทดสอบ 2 อย่าง ประกอบด้วย
  1. การทดสอบพัฒนา Widget ด้วย Aimagin Connect (เพื่อทดสอบทักษะการพัฒนาโปรแกรม)
  2. Online pre-employment test. (เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบพัฒนา Widget ด้วย Aimagin Connect แล้ว)
 2. การทดสอบพัฒนา Widget ด้วย Aimagin Connect
  1. เป้าหมาย
   1. สร้างเครื่องมือ Set Analytics widget ด้วย Aimagin Connect framework
  2. ขั้นตอน
   1. ศึกษาออกแบบ
    ขั้นตอนนี้ผู้สมัครต้องศึกษาหลักการใช้งาน Set Analytics tool โดยจะมี ข้อมูลทดสอบและ user account สำหรับเข้าทดสอบใช้งาน Set Analytics tool 
   2. พัฒนา Widget
    ขั้นตอนนี้ เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการประเมินในขั้นตอนศึกษาออกแบบจะต้องพัฒนา Widget เพื่อทดสอบใช้งานจริง 
  3. ข้อมูลที่จะตัดเตรียมให้ในการทดสอบ
   1. แนวทางการใช้ Aimagin Connect Framework
   2. Source code สำหรับ Set Analytics tool
   3. ข้อมูลทดสอบ
   4. User account สำหรับทดสอบใช้งาน Set Analytic tool 
   5. User account สำหรับทดสอบสร้าง Widget
 3. Online pre-employment tests ประกอบด้วย (สำหรับเฉพาะผู้ที่ผ่านการประเมินการทดสอบพัฒนา Widget แล้ว)
  1. Personality tests (30 minutes)
  2. Aptitude tests – Attention to details, Spatial reasoning, Critical thinking, Numerical reasoning, Problem solving (50 minutes)
 4. เมื่อผู้สมัครผ่านการทดสอบทั้งการทดสอบพัฒนา Widget ด้วย Aimagin Connect และ Online pre-employment tests แล้ว จึงจะมีการสัมภาษณ์งานในขั้นสุดท้ายต่อไป