"I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธ์ุวิชาการ" @ม.นเรศวร
Published at 2014-10-12 19:03:28
30 ตุลาคมนี้พบกับทีมงาน Aimagin ที่งานสัมมนา "I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธ์ุวิชาการ" คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยภายในงานทุกท่านจะได้พบกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การถ่ายทอดประสบการณ์งานเขียน จากนักเขียนผู้มากประสบการณ์ในวงการอิเล็กทรอนิกส์, รับฟัง แนวทางการเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการจากบรรณาธิการ วารสารเซมิฯ ร่วมเปิดสัมผัสใหม่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจจาก ThaiEasyElec.com และร่วมทดลองการใช้งานนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาต้นแบบโครงงานจากบริษัท เอมเมจิน และพิเศษสุดๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยสามารถขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ ชุด FiO Glide Starter Pack 1 และ บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ Nu-LB-NUC140 ฟรี!!! (ภายใต้เงื่อนไขที่ทางโครงการได้กำหนดไว้)
 

 

โครงการ "I Do Idea I Dream เพาะเมล็ดพันธ์ุวิชาการ" โครงการดีๆ โดยความร่วมมือระหว่างวารสารเซมิคอนคอนดักเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ThaiEasyElec และบริษัทเอมเมจิน เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาและทดลองปฏิบัติในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีผ่านการเขียนอย่างมีหลักการ ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้เอง เข้าใจได้ง่ายขึ้น เกิดแรงผลักดันในการขับเคลื่อนวิทยาการให้กับสังคมอย่างทั่วถึง 

ภายในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้
* การถ่ายทอดประสบการณ์งานเขียน จากนักเขียนผู้มากประสบการณ์ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 10 ปี
* รับฟัง “แนวทางการเขียนบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสารเชิงวิชาการ” จากบรรณาธิการ วารสารเซมิฯ
* เปิดสัมผัสใหม่ “กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่น่าสนใจ” จาก ThaiEasyElec.com
* ร่วมทดลองการใช้งาน “นวัตกรรมสำหรับการพัฒนาต้นแบบโครงงาน” จากบริษัท เอมเมจิน

พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยสามารถขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ ชุด FiO Glide Starter Pack 1 และ บอร์ดพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ Nu-LB-NUC140 ฟรี!!! (ภายใต้เงื่อนไขที่ทางโครงการได้กำหนดไว้)

ท่านที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.05596-3171

 

Download: I Do Idea I Draem Brochure (pdf) , กำหนดการ (pdf)