Jobs: Product support specialist

Jobs: Product support specialist

เกี่ยวกับบริษัท

 1. บริษัทเอมเมจินทำงานด้าน Big Data และ Embedded System
 2. มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลชื่อ Aimagin Analytics เป็นของตนเอง และได้รับการขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย
 3. ซอฟต์แวร์ Aimagin Analytics มีหลายโมดูลย่อย เช่น Aimagin Connect คือโมดูลทำหน้าที่สร้าง Web Application ไม่ว่าจะเป็น dynamic online form หรือ full-blown web application ด้วยเทคนิค drag & drop โดยมี Framework ของบริษัทเอง ในการสร้าง Aimagin Connect components หรือ widgets.
 4. มีซอฟต์แวร์ ไวจัง สำหรับพัฒนา Embedded System ด้วยเทคนิค Model-based design ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Waijung 1 และ Waijung 2 
 5. ตัวอย่างลูกค้า หน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, กองทัพเรือ, กรมเจ้าท่า, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, My Silo, Panasonic, Energy Absolute เป็นต้น

เกี่ยวกับ Product support specialist

 1. Product support specialists ทำหน้าที่สร้างความพึ่งพอใจในระดับสูงสุดให้กับลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว โดยการทำงานร่วมกับลูกค้า ทีมขาย ทีมการตลาด และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการให้คำแนะนำ-ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบ ticket หรือ On-site
 2. Product support specialist ทำหน้าที่รับเรื่องปัญหาต่างๆ ติดตามงานแก้ไขปัญหา ในฐานะเจ้าของเรื่องที่ได้รับแจ้ง (Problem owner) ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในทันทีด้วยความรู้ที่มี ควรสามารถค้นคว้าข้อมูลได้เอง หรือสามารถประสานงานและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคได้
 3. Product support specialist จะต้องแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดและโดยเร็วที่สุดเพื่อประกันความพึ่งพอใจของลูกค้า และความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว

คุณสมบัติพื้นฐาน

 1. มีทักษะด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เป็นเลิศ
 2. มีทักษะด้านการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ
 3. มีแรงขับเคลื่อนที่จะให้บริการและประสบการณ์กับลูกค้าที่เป็นเลิศ (Excellent services) 
 4. มีทักษะในการสื่อสารดี สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 5. สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้ ทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้ (multitask effectively)
 6. ทำงานเป็นทีมและทำงานด้วยตัวคนเดียวได้ดี
 7. มีทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, Web application, Internet ได้เป็นอย่างดี
 8. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 9. มีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  1. การบริหารจัดการด้านการเงินหรืองบประมาณภาครัฐ
  2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)
  3. ระบบฐานข้อมูล (SQL database) 
 10. เข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลของลูกค้า
 11. ทำงานและติดตามงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบ Agile methodology, Issue tracking system, และ Subversion พนักงานเอมเมจินทุกคน ถูกคาดหวังว่า จะต้องเรียนรู้ใช้ระบบ support.aimagin.com (http://redmine.org) ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการภายในการทำงาน อย่างจริงจัง ในการ ติดตามงาน รายงานความก้าวหน้า อย่างเป็นระบบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. เรียนรู้และค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Big data analytics) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ ด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Development) และด้านระบบ Internet of Things (IoT)
 2. ให้การสนับสนุนลูกค้าหรือทีมขายเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. ให้การสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์
 4. รับเรื่องจากลูกค้า บันทึกข้อมูลเข้าระบบ Ticket
 5. จัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ค้นคว้าข้อมูลหรือประสานงานกับทีมเทคนิค ทดสอบการใช้งาน ในกรณีที่พบปัญหาใหม่ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน และไม่มีวิธีแก้ไขที่เป็นที่ทราบอยู่แล้ว
 7. วางระบบการให้การสนับสนุนลูกค้าด้วย ระบบ Issue Tracking และอื่น ๆ 
 8. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์ แตกต่าง และให้ประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด
 9. ศึกษาหาความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการของตลาด
 10. ทำงานอยู่ที่บ้านและทำงานผ่านระบบ Online ท้้งการประชุมและติดตามงาน บริษัททำแบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้ง (พ.ศ. 2553) เพราะมีแนวคิดว่าแทนที่จะเสียเวลากับการเดินทาง-รถติด ให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด, และเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ทำงานจากที่ใดก็ได้ในโลก, บริษัทจึงต้องการคนที่มีความรับผิดชอบสูงสามารถรับโจทย์และรับผิดชอบงาน ส่งงานได้ตามกำหนด ปัจจุบันบริษัทมีโปรแกรมเมอร์อยู่ทั้งที่ ปัตตานี และ ขอนแก่น เป็นต้น (อย่างไรก็ตามการทำงานที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงาน แต่ก็ต้องเริ่มงานและเลิกงานตามเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีวินัยในตัวเองสูงเพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด)
  อย่างไรก็ตามต้องสามารถเดินทางไปสถานที่ตั้งของลูกค้าเพื่อ อบรมการใช้งาน หรือสนับสนุนทีมขาย

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

 1. Submit your CV and transcript (or other academic credentials) to admin@aimagin.com to request for access to online pre-employment tests.
 2. Take an online pre-employment tests including:
  1. Personality tests (30 minutes)
  2. Aptitude tests – Attention to details, Spatial reasoning, Critical thinking, Numerical reasoning, Problem solving (50 minutes)
 3. If the online pre-employment test is OK, then the applicant proceeds to telephone screening interviews.
 4. If the telephone screening interview is OK, then the applicant proceeds to Zoom or in person focused interviews (depending on the applicant's location).
 5. If the focused interview is OK, then the applicant proceed to the reference interviews.