Jobs: System Analyst / Project Manager

Jobs: System Analyst / Project Manager

เกี่ยวกับบริษัท

 1. บริษัททำงานด้าน Big Data และ Embedded System
 2. มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลชื่อ Aimagin Analytics เป็นของตนเอง และได้รับการขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย
 3. ซอฟต์แวร์ Aimagin Analytics มีหลายโมดูลย่อย เช่น Aimagin Connect คือโมดูลทำหน้าที่สร้าง Web Application ไม่ว่าจะเป็น dynamic online form หรือ full-blown web application ด้วยเทคนิค drag & drop โดยมี Framework ของบริษัทเอง ในการสร้าง Aimagin Connect components หรือ widgets.
 4. มีซอฟต์แวร์ ไวจัง สำหรับพัฒนา Embedded System ด้วยเทคนิค Model-based design ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น Waijung 1 และ Waijung 2 
 5. ตัวอย่างลูกค้า หน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล, กองทัพเรือ, กรมเจ้าท่า, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, My Silo, Panasonic, Energy Absolute เป็นต้น

คุณสมบัติพื้นฐาน

 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ดี (Analytical thinking)
 2. ทักษะภาษาอังกฤษดี โดยเฉพาะการอ่าน
 3. ทัศนคติ: ชอบงานที่ท้าทายทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม, สามารถทำได้ (can-do attitude), พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่, ขยัน, อดทน, ทำงานไม่ค่อยเป็นเวลาได้, มีใจบริการ (service minded)
 4. สามารถนำทีมและทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์และนักทดสอบ 
 5. สามารถค้นคว้าและเรียนรุ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีได้เร็ว โดยเฉพาะด้าน ใดด้านหนึ่งต่อไปนี้ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม, Internet of Things (IoT), และการวิเคราะห์ข้อมูล (Big data analytics), Web application เพื่อการบริหารจัดการ
 6. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เอง อ่านภาษาอังกฤษได้ เช่น ดูจาก Stack overflow เป็นต้น
 7. ทำงานโดยใช้ระบบ Agile methodology, Issue tracking system, และ Subversion พนักงานเอมเมจินทุกคน ถูกคาดหวังว่า จะต้องเรียนรู้ใช้ระบบ support.aimagin.com (http://redmine.org) ซึ่งเป็นระบบในการบริหารจัดการภายในการทำงาน อย่างจริงจัง ในการ ติดตามงาน รายงานความก้าวหน้า อย่างเป็นระบบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ประสานงานกับลูกค้า เก็บและวิเคราะห์ความต้องของการพัฒนาระบบ (หากมีประสบการพัฒนาระบบด้านการเงินและงบประมาณ หรือ Internet of Things - IoT ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 2. ทำงานอยู่ที่บ้านและทำงานผ่านระบบ Online ท้้งการประชุมและติดตามงาน บริษัททำแบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้ง (พ.ศ. 2553) เพราะมีแนวคิดว่าแทนที่จะเสียเวลากับการเดินทาง-รถติด ให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด, และเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์ทำงานจากที่ใดก็ได้ในโลก, บริษัทจึงต้องการคนที่มีความรับผิดชอบสูงสามารถรับโจทย์และรับผิดชอบงาน ส่งงานได้ตามกำหนด ปัจจุบันบริษัทมีโปรแกรมเมอร์อยู่ทั้งที่ ปัตตานี และ ขอนแก่น เป็นต้น (อย่างไรก็ตามการทำงานที่บ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพชีวิตของพนักงาน แต่ก็ต้องเริ่มงานและเลิกงานตามเวลาที่เหมาะสม โดยต้องมีวินัยในตัวเองสูงเพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด)
 3. ต้องสามารถเดินทางไปพบลูกค้า เพื่อเก็บความต้องการและนำเสนองานได้ ลูกค้าอยุ่ในกรุงเทพ และอยู่แนวรถ MRT / BTS (อาจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดได้ - นาน ๆ ครั้ง)

ความคาดหวัง

 1. สามารถรับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ หรือ โครงการระบบ Big data
 2. พร้อมลุย เสกได้
 3. นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาแบบนอกกรอบ และใช้ได้จริง

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครที่ไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

 1. Submit your CV and transcript (or other academic credentials) to admin@aimagin.com to request for access to online pre-employment tests.
 2. Take an online pre-employment tests including:
  1. Personality tests (30 minutes)
  2. Aptitude tests – Attention to details, Spatial reasoning, Critical thinking, Numerical reasoning, Problem solving (50 minutes)
  3. Coding tests – Javascript, HTML, CSS, SQL
   All tests are in English. Applicants must complete all tests online using a computer with a Web cam.
   Access credential to take the online pre-employment tests will be send to you by email after your CV and transcript are evaluated and qualified for the position.
 3. If the online pre-employment test is OK, then the applicant proceeds to telephone screening interviews.
 4. If the telephone screening interview is OK, then the applicant proceeds to Zoom or in person focused interviews (depending on the applicant's location).
 5. If the focused interview is OK, then the applicant proceed to the reference interviews.