RTNA-ARDA-Aimagin R&D Collaboration (12 June2013)
Published at 2013-06-17 08:05:33
คุณรัตติยา ลือฤทธิกุล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอมเมจิน จำกัด เป็นผู้แทนของบริษัทเอมเมจินในพิธีลงนามในหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ระหว่างกองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือ สวก. กับ บริษัท เอมเมจิน จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.56 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ
 

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตรมีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการมอนิเตอร์และควบคุมผ่านระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพด้านอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเฉพาะ แบ่งเป็น 2 ลักษณะการใช้งาน คือ 1.การมอนิเตอร์ระยะไกล และ 2.การควบคุมอัตโนมัติระยะไกล เพื่อสนับสนุนโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ 

ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. และบริษัท เอมเมจิน จำกัด ในฐานะผู้ให้ทุน และ โรงเรียนนายเรือ ในฐานะผู้รับทุน โดยคณะวิจัยในโครงการประกอบด้วย อาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ โรงเรียนนายเรือ 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับและเป็นจุดเด่นของผลงานวิจัย คือ ระบบมอนิเตอร์และควบคุมอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายที่ใช้ระบบควบคุมขั้นสูง เช่น Optimal / Robust Control เทคนิค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบ โดยมีต้นทุนที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้โดยง่าย ทั้งนี้โครงการฯ มีแผนจะทดสอบต้นแบบที่สถานีเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลางปี 2557

พิธีลงนามในหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ระหว่างกองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือ สวก. กับ บริษัท เอมเมจิน จำกัด

พิธีลงนามในหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ระหว่างกองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือ สวก. กับ บริษัท เอมเมจิน จำกัด

พิธีลงนามในหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ระหว่างกองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือ สวก. กับ บริษัท เอมเมจิน จำกัด

พิธีลงนามในหนังสือสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร ระหว่างกองทัพเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)หรือ สวก. กับ บริษัท เอมเมจิน จำกัด

 
 
 
 
 

    • You do not have permission to access this page