Aimagin กับงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565

Aimagin กับงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565

 

        เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 และเปิดการปฐมนิเทศกำลังพล ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรีขึ้น

        เป้าหมายสำคัญ คือ  นโยบายการปฏิบัติงานของ ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ศรชล. ในทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานแบบบูรณาการและการพัฒนา ศรชล. มีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

        ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศรชล.ได้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย

                1. การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ศรชล.ได้บูรณาการการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากหน่วยงานหลักใน ศรชล.

                2. การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 

                3. การแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และความขัดแย้งจากการทำประมงคอกหอย

        โดย Aimagin Analytics ได้มีส่วนสำคัญกับการปฎิบัติการของ ศรชล. จากการทำโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานของ ศรชล.

        ระบบวิเคราะห์ข้อมูล Big Data มีความสำคัญต่อการทำงานในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของ ศรชล. ซึ่งประกอบด้วย

                1. การจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ในรูปแบบ Responsive Web Application

                2. การรวบรวมข้อมูลด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

                3. การจัดทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ

                4. พิสูจน์แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Machine Learning / Artificial Intelligence (AI) 

ประโยชน์ของระบบ Big Data ต่อ ศรชล.

                1. ศรชล. มีข้อมูลพื้นฐานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ครอบคลุม ทุกด้าน  (เรือ บุคคลกร สินค้า โครงสร้างพื้นฐาน อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และกิจกรรมทางทะเล) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลมาเก็บที่ฐานข้อมูล Big data ของ ศรชล. จากแหล่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ

                2. มีการแสดงแผนที่เชิงภูมิสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่บนพื้นฐานเดียวกัน

                3. รองรับการใช้ Artificial Intelligence (Deep Learning) เพื่อวิเคราะห์ขั้นสูง

                4. มีระบบบันทึกข้อมูล Online form เพื่อ

                        4.1 รวบรวมข้อมูลที่ยังไม่อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

                        4.2 สามารถออกรายงาน Dashboard ได้

                        4.3 สามารถออกเอกสารบันทึกข้อความอัตโนมัติได้ 

                5. มีระบบจัดการองค์ความรู้ (KM) ที่สามารถใช้รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านกฎหมาย และอื่น ๆ 

Contact us

Tel. : +66 (0)93-039-2700  or +66 (0)86 246 2446

Email : sales@aimagin.com 

Website :  www.aimagin.com 

LINE Official : @aimagin 

Facebook : Aimagin Co.,Ltd. 

Address : Aimagin Co.,Ltd. (Head Office)

No. 555/387 Mu 5, Bang Mueang Sub-district,

Mueang Samut Prakan District, Samutprakan Province 10270 Thailand


 

 

Related Posts
  1. Temporal Table Temporal Table
  2. "ขนำ" กับการแก้ไขปัญหาด้วย Aimagin Analytics
  3. Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2) Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2)