ภาษาซี (C - Programming Language)

ภาษาซี (C - Programming Language)


        C - Programming Language หรือ ภาษาซี คือ ภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป เพราะมีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาให้สามารถทำงานกับคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ภาษาซีพัฒนาขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1969 - 1973 โดย Dennis Rittchie ค่อย ๆ เป็นที่นิยมขึ้นจนเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งปี ค.ศ.1989 มีการกำหนดมาตรฐานของภาษาซีเรียกว่า “ANSI C” ขึ้น และใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ต่อไป เช่น  C++, C#, JAVA เป็นต้น


โครงสร้างอย่างง่ายของภาษาซี

1. ฟังก์ชันหลัก  main( )   เป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการรับ - ส่งค่าไปยังฟังก์ชันอื่น ใช้เครื่องหมาย   {    แทนการเริ่มต้น และ    }   แทนการสิ้นสุดฟังก์ชัน สามารถเขียนในรูปแบบ  void main( )  ได้เช่นกัน

2. ใช้เครื่องหมาย      ปิดท้ายคำสั่ง เพื่อบอกให้ compiler ทราบว่าจบคำสั่งแต่ละคำสั่งแล้ว

3. Comment คือหมายเหตุที่ใช้อธิบายเพิ่มเติม ส่วนที่เป็นคอมเมนต์จะไม่ได้รับการแปลผลจาก compiler การคอมเมนต์ทำได้ 2 วิธี คือ ใช้   เพื่อคอมเมนต์บรรทัดเดียว และใช้   /*   และ   */   เพื่อคอมเมนต์หลายบรรทัด


ขั้นตอนการทำงาน

        ขั้นตอนที่ 1  Source code คือ เขียน C Code ขึ้นเพื่อสั่งงาน

        ขั้นตอนที่ 2  Compile คือ นำ C Code มาแปลเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ โดยจะอ่าน C Code ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วแปลผลทีเดียว

        ขั้นตอนที่ 3  Link คือ เชื่อมโยงโปรแกรมภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับ library function ของภาษาซี

        ขั้นตอนที่ 4  Run คือ ประมวลคำสั่งเพื่อแสดงผล 


        ภาษาซีสามารถนำไปใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ เช่น Intel PC,Windows vertion ต่าง ๆ, Linux ,Macintosh เป็นต้น เนื่องจากมี compiler ของภาษาซีอยู่ทั่วไป

        ภาษาซีมีโครงสร้างทางภาษาที่เป็นระบบ แต่ไม่มีฟังก์ชันสำเร็จรูป หากต้องการป้อนคำสั่งอะไรก็ตาม จะต้องเขียนโค้ดเองทั้งหมด หรือเรียก library functions มาใช้งาน ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนักสำหรับนักพัฒนามืออาชีพ

        แต่ด้วยข้อจำกัดนั้น อาจเป็นเรื่องยากสำหรับนักพัฒนามือใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนโค้ดคำสั่งที่ซับซ้อน ดังนั้น Aimagin จึงมีอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเป็นตัวเลือกที่ทำให้การทำงานง่ายและรวดเร็ว นั่นคือการใช้ “Waijung 2”

        Waijung 2 คือ Simulink Embedded Coder Target Support Package ซึ่งขณะนี้สามารถรองรับ ESP32 microcontrollers ของบริษัท Espressif

        ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ ESP32 firmware ด้วยเทคนิค Model-Based Design (Matlab Simulink) โดย Waijung 2 จะเข้ามาทำงานแทนเพื่อสร้าง C code, compile และดาวน์โหลดไปยัง ESP32 โดยผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเอง 


        สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://www.aimagin.com/th/waijung-2.html 


        เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Waijung 2 จะเป็นอีกตัวเลือกที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของนักพัฒนาที่มีเป้าหมายจะพัฒนาตนเองและพัฒนา IoT ให้ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นต่อไปในอนาคต ข้อมูลอ้างอิง

1. กัลญารัตน์   สถิรสุขสมบูรณ์. (2559). ภาษาซีเบื้องต้น, สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จากhttps://bit.ly/3D5eZ2R

2. ลัดดาวรรณ  จันทวงษ์. (2554). ภาษาซี, สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จาก https://bit.ly/3n4n42z

3. MarcusCode. (2558). ภาษา C, สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จาก https://bit.ly/3kqOqy0

4. MarcusCode. (2558). โครงสร้างของโปรแกรม, สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จาก https://bit.ly/3F2cgIc

5. Mindphp. (2560). ภาษาซี (C Programming Language) คืออะไร ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จาก https://bit.ly/3n4A2gI

6. Sanook. (2556). ภาษา C, สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2564 จาก https://bit.ly/3F2cxLe


Related Posts
 1. Review จากผู้ใช้งานจริงกับความสะดวกที่มาพร้อมกับ Waijung Review จากผู้ใช้งานจริงกับความสะดวกที่มาพร้อมกับ Waijung
 2. PID controller Design and analysis PID controller Design and analysis
 3. Fuzzy Logic Controller Fuzzy Logic Controller
Related Products
  1. FiO Glide ESP32 Starter Kit
   FiO Glide ESP32 Starter Kit

   From ฿925.23

   To ฿1,981.31