"ขนำ" กับการแก้ไขปัญหาด้วย Aimagin Analytics

      

        หนึ่งในความภาคภูมิใจของเราคือใช้ Aimagin Analytics เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการ “แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างขนำ” ให้กับประเทศได้

        จากสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อทำการเพาะเลี้ยงหอย มีการก่อสร้างขนำ (ขนำ คือ สิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่สร้างไว้เฝ้าคอกหอย) และปักแนวเขตไม้ไผ่คอกหอยบนเนื้อที่มากกว่าหนึ่งแสนไร่.  


ภาพแสดงขนำ


        ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านสังคมและทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพร่วมกันได้ เนื่องจากพื้นที่สาธารณะประโยชน์ถูกครอบครอง และมีการใช้พื้นที่โดยไม่มีการจัดระเบียบ ทำให้เกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล

        ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้เข้าไปควบคุมดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา แต่ก็มีข้อจำกัดในการแก้ไขปัญหา คือ ต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่และใช้เวลาจำนวนมากในการตรวจสอบ แต่กำลังพลของเจ้าหน้าที่มีจำกัด ดังนั้นจึงไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมทั้งหมด

        ทาง ศรชล.มีเป้าหมายจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและไม่ให้มีการทำผิดซ้ำขึ้นมาอีก จึงได้ให้บริษัท เอมเมจิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ให้กับ ศรชล. พิจารณาวิธีการตรวจสอบพื้นที่เพื่อควบคุมดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

        โดย Aimagin ได้พัฒนาระบบ Big data ของ ศรชล. เพิ่มเติมโดยใช้ Aimagin Analytics เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว เป็นระบบที่ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนำโดยเฉพาะ


ภาพแสดงระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนำ


ขีดความสามารถ

1.
สามารถหาตำแหน่งขนำจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่โคจรผ่านประเทศไทยทุกวงรอบ 5 วัน ด้วยเทคนิค Artificial Intelligence และ Image Processing

ภาพแสดงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม2. ทำ Data fusion โดย นำข้อมูลตำแหน่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลขนำของหมู่เรือเฉพาะกิจ กองอำนวยการร่วมฯ และข้อมูลขนำจากเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการประมวลผล


3. สามารถกำหนดกรอบพื้นที่ในเขตและนอกเขตอนุญาตในลักษณะระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสรุปว่ามีขนำเพิ่มขึ้นหรือลดลง พร้อมทั้งสามารถสรุปแจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบได้


ภาพแสดงระบบทะเบียนข้อมูลขนำ

4. สามารถแสดงภาพขนำ ณ เวลาต่าง ๆ จากประวัติภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลา


 

ภาพแสดงกรอบพื้นที่เขตอนุญาตเลี้ยงหอย5. จัดทำระบบทะเบียนเพื่อให้สามารถบันทึก แก้ไข และ เพิ่มเติมข้อมูลขนำ ได้อย่างเป็นระบบ

6. บูรณาการเชื่อมโยงและเปรียบเทียบข้อมูลจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อมูลตั้งต้นจากข้อมูลจากกองอำนวยการร่วมฯ และข้อมูลขนำจากเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพแสดงการทำงานของระบบค้นหาขนำตามวันที่

 

        ประโยชน์ของระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนำจาก Aimagin Analytics คือ สามารถมองเห็นพื้นที่การบุกรุก การเพิ่มลดของขนำ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ตรวจสอบขนำผ่านภาพถ่ายดาวเทียมและทำการวิเคราะห์สถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ในการสร้างขนำ สามารถประหยัดเวลาและงบประมาณได้มากในการจัดการแก้ไขปัญหา

 ภาพแสดงการสรุปจำนวนขนำทั้งหมด


        ด้วยขีดความสามารถของระบบวิเคราะห์ข้อมูลจาก Aimagin Analytics และความทุ่มเทกำลังทั้งหมดของทีม Aimagin จึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาที่ทับถมกันมาอย่างยาวนาน ช่วยลดภาระงานให้เจ้าหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนภาพแสดงขนำก่อน - หลังรื้อถอน

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Related Posts
  1. มารู้จักกับ Aimagin (Who are we?) มารู้จักกับ Aimagin (Who are we?)
  2. งานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ x Aimagin งานนิทรรศการออนไลน์ AI และ Big Data กองทัพเรือ x Aimagin
  3. Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2) Aimagin Analytics พัฒนาสู่ Gen 2 (Go to Gen 2)
  4. Temporal Table Temporal Table